We know how to make IT work

Nie boimy się wyzwań i rozwiązujemy problemy. Po prostu… dostarczamy technologię.

Działalność

INEX reali­zu­je pro­jek­ty w trzech głów­nych obsza­rach rynku

 • Kasyna

  Nasze opro­gra­mo­wa­nie obsłu­gu­je wypła­ty wygra­nych w kasy­nach na tere­nie USA, Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, Kana­dy, Makao, Wiet­na­mu, Filipin.

 • Finanse i systemy płatności

  Nasz softwa­re obsłu­gu­je wypła­ty z ban­ko­ma­tów, trans­ak­cje cash advan­ce, kar­ty lojal­no­ścio­we, kar­ty typu SMART CARD, sys­te­my infor­ma­cji kredytowej.

 • Urządzenia elektroniczne

  Ofe­ru­je­my kar­ty roz­sze­rzeń do kio­sków płat­ni­czych w kasy­nach, kon­tro­lu­ją­ce sys­te­my oświe­tle­nia LED, urzą­dze­nia i pod­ze­spo­ły. Two­rzy­my rów­nież pro­duk­ty IoT.

O nas

INEX two­rzą kre­atyw­ni ludzie, któ­rzy cenią sobie pra­cę zespo­ło­wą i dzie­le­nie się wiedzą.

 • Zespoły

  INEX two­rzy kil­ka zespo­łów, któ­re współ­pra­cu­ją ze sobą w zależ­no­ści od pro­jek­tu: Dev Teams (Fron­tend + Bac­kend), R&D, IoT, Quali­ty Assu­ran­ce, Rele­ase and Sup­port Team, Pro­ject Mana­ge­ment Offi­ce, Har­dwa­re Deve­lop­ment Team.

 • Stack

  Nasz stack tech­no­lo­gii obej­mu­je: .NET, ASP.NET, MVC/WebAPI, WPF (PRISM/MEF), WCF, Angu­larJs, Java­Script, Reshar­per, UpSource/ReviewBoard oraz NCrunch, Jen­kins, Mer­cu­rial i GIT, MyBa­tis, Prism, NHi­ber­na­te, JQu­ery, MS Visu­al Stu­dio, NLog, Quartz, Auto­Map­per, SQL Mana­ge­ment Stu­dio, Repor­ting Servi­ces, IIS, Acti­ve MQ, SQL Server 2012 Data­ba­se Engine.

 • Ludzie

  A nasz stack… oso­bo­wo­ści obej­mu­je: cie­ka­wość i cią­gły samo­roz­wój, deter­mi­na­cję, kom­pro­mi­sy w dys­ku­sjach nad bez­kom­pro­mi­so­wo­ścią ofe­ro­wa­nych roz­wią­zań, poczu­cie humo­ru powy­żej nor­my, otwartość.

 • Doświadczenie

  INEX to fir­ma z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem i wciąż świe­żym spoj­rze­niem. Jeste­śmy małym i przez to (ale nie tyl­ko to!) zgra­nym zespo­łem. Nasza repu­ta­cja w bran­ży kasyn na ryn­ku ame­ry­kań­skim i dłu­go­fa­lo­we współ­pra­ce pozwa­la­ją nam patrzeć spo­koj­nie w przy­szłość i utrzy­my­wać sta­bil­ną pozycję.

Nasze najważniejsze projekty

Nasze pro­jek­ty opie­ra­my o róż­ne tech­no­lo­gie, a nasze roz­wią­za­nia zawsze idą w parze z tren­da­mi i dobry­mi prak­ty­ka­mi w two­rze­niu oprogramowania.

 • Payment kiosk UIM/UXC

  Opar­te o archi­tek­tu­rę modu­ło­wą opro­gra­mo­wa­nie do samo­ob­słu­go­we­go zarzą­dza­nia fun­du­sza­mi w kasy­nach bez koniecz­no­ści wizy­ty w kasie. Pozwa­la na roz­mie­nia­nie bank­no­tów, reali­za­cję wygra­nych w posta­ci vouche­ra, wymia­nę walut, reali­za­cję cze­ków, obsłu­gu­je sys­te­my lojal­no­ścio­we oraz wypła­ty dużych wygra­nych (tzw. jackpotów).

 • Everi Cares

  Opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la­ją­ce na prze­ka­za­nie czę­ści wypła­ty swo­jej wygra­nej w kasy­nie na cele dobro­czyn­ne, a tak­że potęż­ne zaple­cze do zarzą­dza­nia dostęp­no­ścią orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych dla poszcze­gól­nych kasyn oraz sys­tem moni­to­ro­wa­nia oraz rapor­to­wa­nia datków.

 • CentralCredit

  Sys­tem spraw­dza­ją­cy zdol­ność kre­dy­to­wą wyko­rzy­sty­wa­ny w sie­ci kasyn w całej Ame­ry­ce. Pol­skim odpo­wied­ni­kiem tego roz­wią­za­nia może być BIK. Potęż­na baza danych na temat gra­czy w kasynach. 

 • I‑EMAS

  Urzą­dze­nie IoT z mode­mem GSM, któ­re pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie sta­nu oto­cze­nia poprzez odczy­ty z czuj­ni­ków. Może sta­no­wić ele­ment sys­te­mów zabez­pie­czeń oraz alar­mów. Sta­ny rapor­tu­je poprzez wysy­ła­nie smsów oraz apli­ka­cję webową.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat naszej dzia­łal­no­ści albo dołą­czyć do nasze­go zespo­łu, wyślij maila na adres: aW5leEBpbmV4LmNvbS5wbA==