We know how to make IT work

Nie boimy się wyzwań i rozwiązujemy problemy. Po prostu… dostarczamy technologię.

Działalność

INEX reali­zuje projekty w trzech głów­nych obsza­rach rynku

 • Kasyna

  Nasze opro­gra­mo­wanie obsłu­guje wypłaty wygra­nych w kasy­nach na terenie USA, Ameryki Połu­dniowej, Kanady, Makao, Wiet­namu, Filipin.

 • Finanse i systemy płatności

  Nasz software obsłu­guje wypłaty z banko­matów, trans­akcje cash advance, karty lojal­no­ściowe, karty typu SMART CARD, systemy infor­macji kredytowej.

 • Urządzenia elektroniczne

  Oferu­jemy karty rozsze­rzeń do kiosków płat­ni­czych w kasy­nach, kontro­lu­jące systemy oświe­tlenia LED, urzą­dzenia i podze­społy. Tworzymy również produkty IoT.

O nas

INEX tworzą kreatywni ludzie, którzy cenią sobie pracę zespo­łową i dzie­lenie się wiedzą.

 • Zespoły

  INEX tworzy kilka zespołów, które współ­pra­cują ze sobą w zależ­ności od projektu : Dev Teams (Fron­tend + Backend), R&D, IoT, Quality Assu­rance, Release and Support Team, Project Mana­ge­ment Office, Hardware Deve­lop­ment Team.

 • Stack

  Nasz stack tech­no­logii obej­muje : .NET, ASP.NET, MVC/WebAPI, WPF (PRISM/MEF), WCF, Angu­larJs, Java­Script, Resharper, UpSource/ReviewBoard oraz NCrunch, Jenkins, Mercu­rial i GIT, MyBatis, Prism, NHiber­nate, JQuery, MS Visual Studio, NLog, Quartz, Auto­Mapper, SQL Mana­ge­ment Studio, Repor­ting Services, IIS, Active MQ, SQL Server 2012 Data­base Engine.

 • Ludzie

  A nasz stack… osobo­wości obej­muje : cieka­wość i ciągły samo­rozwój, deter­mi­nację, kompro­misy w dysku­sjach nad bezkom­pro­mi­so­wo­ścią ofero­wa­nych rozwiązań, poczucie humoru powyżej normy, otwartość.

 • Doświadczenie

  INEX to firma z długo­letnim doświad­cze­niem i wciąż świeżym spoj­rze­niem. Jesteśmy małym i przez to (ale nie tylko to!) zgranym zespołem. Nasza repu­tacja w branży kasyn na rynku amery­kań­skim i długo­fa­lowe współ­prace pozwa­lają nam patrzeć spokojnie w przy­szłość i utrzy­mywać stabilną pozycję.

Nasze najważniejsze projekty

Nasze projekty opie­ramy o różne tech­no­logie, a nasze rozwią­zania zawsze idą w parze z tren­dami i dobrymi prak­ty­kami w tworzeniu oprogramowania.

 • Payment kiosk UIM/UXC

  Oparte o archi­tek­turę modu­łową opro­gra­mo­wanie do samo­ob­słu­go­wego zarzą­dzania fundu­szami w kasy­nach bez koniecz­ności wizyty w kasie. Pozwala na rozmie­nianie bank­notów, reali­zację wygra­nych w postaci vouchera, wymianę walut, reali­zację czeków, obsłu­guje systemy lojal­no­ściowe oraz wypłaty dużych wygra­nych (tzw. jackpotów).

 • Everi Cares

  Opro­gra­mo­wanie pozwa­la­jące na prze­ka­zanie części wypłaty swojej wygranej w kasynie na cele dobro­czynne, a także potężne zaplecze do zarzą­dzania dostęp­no­ścią orga­ni­zacji chary­ta­tyw­nych dla poszcze­gól­nych kasyn oraz system moni­to­ro­wania oraz rapor­to­wania datków.

 • CentralCredit

  System spraw­dza­jący zdol­ność kredy­tową wyko­rzy­sty­wany w sieci kasyn w całej Ameryce. Polskim odpo­wied­ni­kiem tego rozwią­zania może być BIK. Potężna baza danych na temat graczy w kasynach. 

 • I-EMAS

  Urzą­dzenie IoT z modemem GSM, które pozwala na moni­to­ro­wanie stanu otoczenia poprzez odczyty z czuj­ników. Może stanowić element systemów zabez­pie­czeń oraz alarmów. Stany rapor­tuje poprzez wysy­łanie smsów oraz apli­kację webową.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowie­dzieć się więcej na temat naszej dzia­łal­ności albo dołą­czyć do naszego zespołu, wyślij maila na adres : aW5leEBpbmV4LmNvbS5wbA==