We know how to make IT work

Nie boimy się wyzwań i rozwiązujemy problemy. Po prostu… dostarczamy technologię.

Projekty

Nasze pro­jek­ty opie­ra­my o róż­ne tech­no­lo­gie, przez co cięż­ko o nudę, a nasze roz­wią­za­nia zawsze idą w parze z tren­da­mi i dobry­mi prak­ty­ka­mi w two­rze­niu opro­gra­mo­wa­nia. INEX reali­zu­je pro­jek­ty w trzech głów­nych obsza­rach rynku:

Kasyna

Nasze opro­gra­mo­wa­nie znaj­du­je się w kasy­nach na tere­nie USA, Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, Kana­dy, Makao, Wiet­na­mu, Fili­pin. Nasze pro­jek­ty reali­zo­wa­ne dla maszyn samo­ob­słu­go­wych zarzą­dza­ją­cych fun­du­sza­mi w halach kasyn to m.in.:

 • Payment kiosks UIM/UXC

  Opar­te o archi­tek­tu­rę modu­ło­wą opro­gra­mo­wa­nie do samo­ob­słu­go­we­go zarzą­dza­nia fun­du­sza­mi w kasy­nach bez koniecz­no­ści wizy­ty w kasie. Pozwa­la na roz­mie­nia­nie bank­no­tów, reali­za­cję wygra­nych wyda­nych w posta­ci vouche­ra z kodem kre­sko­wym, wymia­nę walut, reali­za­cję cze­ków, obsłu­gę sys­te­mów lojal­no­ścio­wych i wir­tu­al­nych port­fe­li, wypła­ty dużych wygra­nych (tzw. jack­po­tów), wypła­ty z ban­ko­ma­tów, prze­ka­zy­wa­nie dat­ków na orga­ni­za­cje charytatywne.

 • Everi Cares

  Opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la­ją­ce na prze­ka­za­nie czę­ści wypła­ty swo­jej wygra­nej w kasy­nie na cele dobro­czyn­ne, a tak­że potęż­ne zaple­cze do zarzą­dza­nia dostęp­no­ścią orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych dla poszcze­gól­nych kasyn oraz sys­tem moni­to­ro­wa­nia oraz rapor­to­wa­nia datków.

 • Xchange Explorer

  Opar­ty o tech­no­lo­gie webo­we sys­tem moni­to­ro­wa­nia sta­nu maszyn poprzez rapor­to­wa­nie błę­dów hardware’u, zawar­to­ści gotów­ki w kase­tach, wyko­ny­wa­nych trans­ak­cji, wszyst­ko w try­bie real-time. Wyświe­tla indy­wi­du­al­nie defi­nio­wa­ne aler­ty. Zawie­ra rów­nież moduł z szcze­gó­ło­wy­mi rapor­ta­mi dla potrzeb audytu.

Finanse i systemy płatności

Nasz softwa­re obsłu­gu­je wypła­ty z ban­ko­ma­tów, trans­ak­cje cash advan­ce, kar­ty lojal­no­ścio­we, kar­ty typu SMART CARD, sys­te­my infor­ma­cji kredytowej.

 • CentralCredit

  Sys­tem spraw­dza­ją­cy zdol­ność kre­dy­to­wą wyko­rzy­sty­wa­ny w sie­ci kasyn w całej Ame­ry­ce. Pol­skim odpo­wied­ni­kiem tego roz­wią­za­nia może być BIK. Potęż­na baza danych na temat gra­czy w kasynach.

 • Karty wirtualne

  Softwa­re obsłu­gu­ją­cy wyda­wa­nie i obsłu­gę wir­tu­al­nych kart. Umoż­li­wia łado­wa­nie środ­ków z kar­ty kre­dy­to­wej na kar­tę wir­tu­al­ną oraz na wypła­tę środ­ków z kart wir­tu­al­nych w dowol­nym ban­ko­ma­cie. Do szy­fro­wa­nia i deszy­fro­wa­nia PINów, CVV, PVV zasto­so­wa­no imple­men­ta­cję Atalla.

 • Bilety autobusowe na kartach SMART CARD

  Sys­tem obsłu­gi bile­tów auto­bu­so­wych zaim­ple­men­to­wa­ny w opar­ciu o kar­ty Mifa­re oraz zapro­jek­to­wa­ne przez nas modu­ły czyt­ni­ków kart Mifare.

Urządzenia elektroniczne

Ofe­ru­je­my kar­ty roz­sze­rzeń do kio­sków płat­ni­czych w kasy­nach, kon­tro­lu­ją­ce sys­te­my oświe­tle­nia LED, urzą­dze­nia i pod­ze­spo­ły. Two­rzy­my rów­nież pro­duk­ty IoT.

 • I‑EMAS

  Urzą­dze­nie IoT z mode­mem GSM i akce­le­ro­me­trem, któ­re pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie sta­nu oto­cze­nia poprzez odczy­ty z czuj­ni­ków. Może sta­no­wić ele­ment sys­te­mów zabez­pie­czeń oraz alar­mów. Sta­ny rapor­tu­je poprzez wysy­ła­nie smsów oraz apli­ka­cję webową.

 • Płytki Kiosk Components

  Płyt­ki ste­ru­ją­ce róż­ny­mi kom­po­nen­ta­mi hardware’owymi samo­ob­słu­go­wych maszyn płat­ni­czych w kasy­nach: linij­ka­mi LED, drzwia­mi, urzą­dze­nia­mi korzy­sta­ją­cy­mi z por­tów sze­re­go­wych, hop­pe­ra­mi do wypła­ty monet.

 • Płytki Autonomous Series

  Dwa urzą­dze­nia auto­no­micz­ne ofe­ro­wa­ne przez INEX: Bar­co­de Scan­ner (model 5110) obsłu­gu­ją­cy wszyst­kie dostęp­ne for­ma­ty kodów kre­sko­wych oraz QR kodów oraz płyt­ka do bez­piecz­ne­go wyłą­cza­nia kom­pu­te­rów z sys­te­mem Win­dows pod­pię­tych do urzą­dze­nia UPS, rów­nież w przy­pad­ku bra­ku zasilania.