We know how to make IT work

Nie boimy się wyzwań i rozwiązujemy problemy. Po prostu… dostarczamy technologię.

O nas

Kim jesteśmy?

INEX to fir­ma z dłu­go­let­nim doświad­cze­niem i wciąż świe­żym spoj­rze­niem. Jeste­śmy małym i przez to (ale nie tyl­ko to!) zgra­nym zespo­łem. Łączy­my zale­ty firm z dłu­gim sta­żem z mały­mi star­tu­pa­mi – zamiast koszy z owo­ca­mi i kart Mul­ti­sport ofe­ro­wa­nych przez wiel­kie kor­po­ra­cje, ceni­my sobie to, że nie tonie­my w morzu pro­ce­dur, nikt nie czu­je się u nas małym try­bi­kiem, a nasze dzia­ła­nia dają widocz­ne i real­ne rezul­ta­ty. Jed­no­cze­śnie nasza repu­ta­cja w bran­ży kasyn na ryn­ku ame­ry­kań­skim i dłu­go­fa­lo­we współ­pra­ce pozwa­la­ją nam patrzeć spo­koj­nie w przy­szłość i utrzy­my­wać sta­bil­ną pozy­cję. Nie musi­my stać w kor­kach i wdy­chać smog w cen­trum mia­sta – gdy pod­nie­sie­my wzrok znad kom­pu­te­ra i spoj­rzy­my w okno, spo­glą­da­my na zie­lo­ną tra­wę i wizy­tu­ją­cą kro­wę, nie opusz­cza­jąc Katowic!

Nasza historia